Giải quyết mâu thuẫn cho trẻ điếc trong môi trường giáo dục