Ví dụ về copy trang web

Ví dụ về copy trang web

Ví dụ

 

Bảy nguyên tắc hợp tác, nguồn:
Gonzalez-Mena, Janet 2010 Strategies for Communicating and Working with Diverse Families. Second Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Tulips

Đây là ví dụ để ảnh bên trái

Đây là ví dụ để ảnh bên trái

Đây là ví dụ để ảnh bên tráiĐây là ví dụ để ảnh  bên tráiĐây là ví dụ để ảnh bên trái

Đây là ví dụ để ảnh bên trái

Đây là ví dụ để ảnh bên trái

Đây là ví dụ để ảnh bên tráiĐây là ví dụ để ảnh bên tráiĐây là ví dụ để ảnh bên tráiĐây là ví dụ để ảnh bên tráiĐây là ví dụ để ảnh bên tráiĐây là ví dụ để ảnh bên trái Đây là ví dụ để ảnh bên trái Đây là ví dụ để ảnh bên tráiĐây là ví dụ để ảnh bên trái

Dành cho phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu