Hướng dẫn viên trẻ điếc

Hướng dẫn viên trẻ điếc

Nhiệm vụ

  • Lập kế hoạch bài học và dạy học.
  • Trao đổi với PDVNNKH biết về mục tiêu bài dạy trong buổi họp chuẩn bị trước buổi dạy.
  • Làm rõ các thông tin trong quá trình dạy của nhóm HTGĐ.
  • Sau khi kết thúc buổi dạy, tóm tắt lại các hoạt động của bài học và sự tiến bộ của trẻ cho bố mẹ biết.
  • Xem xét lại buổi dạy với PDVNNKH, chia sẻ ý kiến để cải thiện sự hợp tác giữa hai bên..
  • Lên kế hoạch cho buổi dạy tiếp theo.
  • Tham khảo ý kiến các giám sát viên khi nhóm HTGĐ có các câu hỏi hay thắc mắc.

Cấu trúc kế hoạch bài dạy

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

Ngày…………tháng………..năm……………

Họ và tên nhóm HTGĐ:

  1. Hướng dẫn viên trẻ Điếc/GV nói:………………………………………….
  2. Phiên dịch viên NNKH: ……………………….…………………………
  3. Trẻ Điếc: …………………………………………………………………….

I. Tên bài học:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Bài học này phục vụ cho các lĩnh vực phát triển nào? (ngôn ngữ, nhận thức, thể chất, tình cảm xã hội)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

III. Mục tiêu của bài học

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV Tài liệu, công cụ giảng dạy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Tiến trình/Phương pháp dạy/tương tác với trẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Quan sát/ Đánh giá của nhóm HTGĐ
– HDVHTTĐ

– PDNNKH

– Lưu ý cho buổi học sau

 

dành cho hướng dẫn viên người điếc