Nhiệm vụ của phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu

Phiên dịch viên NNKH có các nhiệm vụ như sau:

• Chuẩn bị ngôn ngữ và kỹ năng phiên dịch để sẵn sàng cho việc dịch giữa NNKH VN và tiếng Việt.
• Làm việc với HDVTĐ trước các buổi dạy của nhóm HTGĐ để thống nhất các mục tiêu và cách thức tiến hành bài dạy và việc HDVTĐ muốn PDVNNKH có cách ứng xử như thế nào.
• Trao đổi làm rõ thông tin khi cần thiết trong quá trình buổi dạy.
• Kết thúc buổi dạy, dịch cho HDVTĐ và phụ huynh khi HDVTĐ tóm tắt về các hoạt động của bài học và sự tiến bộ của trẻ.
• Xem xét lại buổi dạy cùng với HDVTĐ, chia sẻ ý kiến để cải thiện sự hợp tác giữa hai bên.
• Tham khảo ý kiến các giám sát viên khi nhóm HTGĐ có các câu hỏi hay thắc mắc.

Vai trò chính của PDVNNKH là thúc đẩy quá trình tương tác và học tập trong gia đình. Vì vậy, vai trò của PDVNNKH có các đặc thù, phương pháp và trách nhiệm riêng, khác với công việc phiên dịch/biên dịch thông thường trong xã hội.

Công việc của PDVNNKH rất gần với lĩnh vực nghề nghiệp phiên dịch trong giáo dục có tại nhiều quốc gia – là các phiên dịch viên tham gia vào các nhóm giáo dục tiến hành các hoạt động giáo dục phù hợp trong vai trò riêng biệt của từng người: giáo viên, trợ giảng, phiên dịch và với hoạt động giáo dục cụ thể: bài giảng, hoạt động tương tác, thử nghiệm giáo dục…. Theo tác giả Seal (2004), bất cứ khi nào một PDV làm việc trong một ngữ cảnh có liên quan đến hoạt động dạy và học, khi đó PDV này tham gia vào việc phiên dịch giáo dục.

Trong nhóm HTGĐ, cả vai trò Hướng dẫn viên trẻ Điếc và Phiên dịch viên ngôn ngữ kí hiệu đều liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong vai trò của mình, HDVTĐ cung cấp thông tin để gia đình có thể bắt đầu nhận thức được các đặc điểm của quá trình giao tiếp và cách HDVTĐ khởi đầu và duy trì sự chú ý hai chiều với trẻ Điếc. Trong vai trò của mình, PDVNNKH hiều rằng mục đích của buổi dạy là nhằm đến việc học tập của trẻ. Nhằm giúp trẻ phát triển trong 4 lĩnh vực: nhận thức, tình cảm xã hội, thể chất, và ngôn ngữ, PDVNNKH cần theo sát quá trình làm việc của HDVTĐ và xác định cách tốt nhất để dịch nội dung bài dạy cho cha mẹ/gia đình/cán bộ trung tâm; việc này bao gồm quyết định dịch đồng thời hay dịch theo đoạn, xác định thời điểm phù hợp nhất để bắt đầu dịch và xác định khi nào thì cần tạm dừng để hỏi cho rõ hơn về nội dung thông điệp, hoặc để cho hoạt động khác trong nhóm HTGĐ được diễn ra.

Công việc chính của PDVNNKH: khuyến khích sự tham gia của gia đình vào buổi học và trực tiếp phiên dịch.