Các giai đoạn của công việc phiên dịch NNKH

Học việc
Các sinh viên cần học về các thực tế, đặc điểm và các quy tắc liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp, như đã được giáo viên đưa ra. Giai đoạn này đòi hỏi biết quyết định một cách hoàn toàn tỉnh táo.

Bắt đầu có kinh nghiệm
Học viên bắt đầu nắm được một số quy tắc và thực tế

Có khả năng
Học viên bắt đầu hiểu các đặc điểm ngữ cảnh/tình huống liên quan thế nào và cần được chú trọng thế nào. Giai đoạn này là lúc việc ra quyết định trở nên quan trọng hơn vì khi đó học viên đã có được tầm nhìn rộng hơn và có thể nắm bắt công việc một cách tổng thể. Giai đoạn này cũng đòi hỏi trách nhiệm cá nhân trong việc ra quyết định.

Thành thạo
Trong giai đoạn này, trực giác và kinh nghiệm đóng vai trò lớn hơn – khi mà học viên ở trong “thế giới kỹ năng” (theo Dreyfus- 1986, 29)

Chuyên nghiệp
Giai đoạn này là sự kết hợp của trực giác và các kỹ năng đã được phát triển kỹ lưỡng và thường xuyên được kiểm nghiệm.

Nguồn:

Patrie, Carol J. (2005) Simultaneous Interpreting. San Diego, CA: Dawn Sign Press.

Chesterman (2000) Stages of Translation Expertise, in Patrie, Carol J. 2005 Simultaneous Interpreting. San Diego, CA: Dawn Sign Press.