Thực hiện Dự án

Dự án được chia ra thành các hợp phần sau:

Hợp phần 1: Xây dựng (Kết hợp mô hình gia đình – nhà trường giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường và cung cấp nền tảng kiến thức căn bản)

Mục đích của hợp phần này nhằm xây dựng phương pháp đơn giản mà gia đình có thể thực hiện để giúp đỡ gia đình có con bị điếc, thông qua 5 đội ngũ hỗ trợ gia đình tại mỗi trung tâm trong chuỗi sáu trung tâm chăm sóc trẻ trên cả nước. Mô hình tiếp cận gia đình- nhà trường này được dựa trên kinh nghiệm và hỗ trợ phát triển từ các dự án khác về giáo dục mầm non cho trẻ em khiếm thính, như một dự án ở trường đại học Gallaudet (Hoa Kỳ) tại Thái Lan giai đoạn 2004-2008. 150 trẻ em bị điếc trước tuổi đến trường và gia đình của họ sẽ tham gia vào chương trình. Cách tiếp cận cho trẻ em điếc ở độ tuổi 0-3 (khoảng 30 trẻ em) tập trung vào đánh giá mức độ điếc và hỗ trợ gia đình, và cho các em trong độ tuổi từ 3-6 (khoảng 120 trẻ em) tập trung vào hỗ trợ giáo dục mầm non / mẫu giáo.

Chương trình cũng sẽ tạo ra một cơ sở kiến ​​thức cần thiết để hỗ trợ đào tạo, giám sát hiệu quả của phương pháp tiếp cận giáo dục cho trẻ em điếc, đánh giá cơ chế chương trình và kết quả đầu ra, công cụ đánh giá cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, và sử dụng kiến ​​thức dựa trên nghiên cứu trong quá trình ra quyết định làm cho các quy trình về vị trí giáo dục và truyền thông cho trẻ em khiếm thính. Kiến thức cơ bản này sẽ cung cấp thông tin về giáo dục mầm non cho trẻ điếc từ các nguồn địa phương và toàn cầu tại Việt Nam.

Hợp phần 2: Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cho việc giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường

Hợp phần này nhằm cung cấp các khóa đào tạo phương pháp giảng dạy giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường thông qua đào tạo thực hành với cách tiếp cận gia đình kết hợp với nhà trường, tập trung vào lý thuyết và phương pháp luận trong việc kích thích sự phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ em khiếm thính. Thông qua các chương trình khác nhau, một nhóm các chuyên gia giáo dục người điếc sẽ được đào tạo để hỗ trợ các mô hình giảng dạy.

Theo các chương trình đào tạo, 25 người điếc dùng ký hiệu sẽ trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu để đáp ứng nhu cầu của các gia đình có trẻ bị điếc; 25 người phiên dịch ký hiệu sẽ được đào tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để tạo điều kiện giao tiếp giữa người điếc và người nghe được để trở thành thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu; và 80 giáo viên đang làm việc với các em khiếm thính ở trường chuyên biệt, các trung tâm tại khu vực dự án sẽ được đào tạo nâng cao về kỹ năng cần thiết cho chất lượng công việc của họ.

Hợp phần 3: Nâng cao năng lực và hợp tác cho cộng đồng điếc và nâng cao nhận thức chung

Hợp phần này tập trung vào các sự kiện truyền thông và quan hệ đối tác giữa các gia đình, các chuyên gia và cộng đồng người khiếm thính, trao quyền cho các tổ chức cộng đồng người điếc như các nguồn tài nguyên tri thức trong phát triển và thực hiện chương trình và nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề điếc.